فناوری اطلاعات پرند وبلاگ دانشجویان فناوری اطلاعات پرند http://itpu.mihanblog.com 2020-07-05T03:05:50+01:00 text/html 2010-03-20T20:23:50+01:00 itpu.mihanblog.com احسان سال نو ، بهار نو فرخنـــــــــــــــــــــــــــــده باد . . . http://itpu.mihanblog.com/post/57 <P align=center><FONT color=#cc0000><FONT size=6><FONT face="times new roman,times,serif">. . . بسم الله . . .</FONT> </FONT></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=right><FONT color=#33ff33 size=5 face="times new roman,times,serif">بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار</FONT></P> <P align=left><FONT color=#33ff33 size=5 face="times new roman,times,serif">خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار</FONT></P> <P align=center><FONT color=#33ff33 size=5 face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=3 face="times new roman,times,serif">طولانی تر شدن تابش آفتاب را به شما تبریک می گوییم .</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face="times new roman,times,serif">وبلاگ علمی - مهندسی ITPU</FONT></P> text/html 2010-02-06T13:18:29+01:00 itpu.mihanblog.com اردلان خرید و فروش کتاب های دسته دوم دانشگاهی در فروشگاه اینترنتی گنی شاپ ((ویژه دانشگاه آزاد پرند)) http://itpu.mihanblog.com/post/56 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><A title="خرید و فروش کتاب های دسته دوم دانشگاهی در فروشگاه اینترنتی گنی شاپ ((ویژه دانشگاه آزاد پرند))" href="http://www.genishop.com/index.php?categoryID=23" target=_blank></A></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خرید و فروش کتاب های دسته دوم دانشگاهی در فروشگاه اینترنتی گنی شاپ</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">((<SPAN style="COLOR: #00b050">ویژه دانشگاه آزاد پرند</SPAN>))</SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><A title="خرید و فروش کتاب های دسته دوم دانشگاهی در فروشگاه اینترنتی گنی شاپ ((ویژه دانشگاه آزاد پرند))" href="http://www.genishop.com/index.php?categoryID=23" target=_blank><IMG alt="خرید و فروش کتاب های دسته دوم دانشگاهی در فروشگاه اینترنتی گنی شاپ ((ویژه دانشگاه آزاد پرند))" hspace=0 src="http://genishop.persiangig.com/image/GeniShop-book-400xlowQ.jpg" align=absMiddle border=0></A></SPAN></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #7030a0; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">قابل توجه خریداران کتاب</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>کتاب های مورد نیاز خود را با <SPAN style="COLOR: #e36c0a">قیمتی پایین تر</SPAN> از بازار خریداری کنید !!!</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>به همین سادگی !!!</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3><A title="خرید و فروش کتاب های دسته دوم دانشگاهی در فروشگاه اینترنتی گنی شاپ" href="http://www.genishop.com/index.php?categoryID=23" target=_blank><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3><A title="خرید و فروش کتاب های دسته دوم دانشگاهی در فروشگاه اینترنتی گنی شاپ" href="http://www.genishop.com/index.php?categoryID=23" target=_blank><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#993399 size=3>www.GeniShop.com</FONT></SPAN></FONT></SPAN></A><A href="http://www.GeniShop.com"></FONT></SPAN></A></A></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #7030a0; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">قابل توجه فروشندگان کتاب</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>کتاب های دسته دوم دانشگاهی شما را به قیمت پیشنهادی شما می فروشیم !!!</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>به همین سادگی !!!</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3><A title=http://www.genishop.com/index.php?categoryID=23 href="http://www.genishop.com/index.php?categoryID=23" target=_blank><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#993399 size=3>www.GeniShop.com</FONT></SPAN></A></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3></FONT></SPAN>&nbsp;</P></SPAN> text/html 2010-01-03T20:28:12+01:00 itpu.mihanblog.com اردلان طرح تجاری راهنمای كسب و كار http://itpu.mihanblog.com/post/55 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #4f89d2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #4f89d2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>طرح تجاری راهنمای كسب و كار</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #4f89d2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://genishop.persiangig.com/ITPU/business-plan2.jpg" align=absMiddle border=0></STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 3pt 0cm 8.95pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #4f89d2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>مقدمه</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 3pt 0cm 8.95pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حقیقت این است كه در زندگی ما، بادها خواهند وزید، باران خواهد</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN>بارید و رودخانه ها طغیان خواهند كرد و ما نمی‌توانیم ز آمدنشان جلو گیری كنیم. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تنها می توانیم برای آمدنشان مهیا شویم. یكی از دلایل اصلی موفقیت افراد این است كه</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">آنچه را كه آرزو می كنند، عینا در تصوراتشان ایجاد می‌كنند. آینده ای را كه امروز</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تجسم می كنیم دست نیافتنی نیست، اگر بدانیم كه می خواهیم چگونه به آن برسیم. به</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">راستی كه در عصر تغییرات باید مسئول سرنوشت خویش باشیم. گاهی تغییرات شبیه به ظرافت</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ارتعاش هوا بر اثر حركت بالهای یك پروانه است، اما بر فعالیت یك شركت، یك كشور و یا</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN>حتی سراسر جهان تاثیر شگرفی دارد.<BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">امروزه مدیران اكثر شركتهای ایرانی به تفكر</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دررابطه با حل مشكلات موجود مشغولند، درصورتی كه دیروز می‌توانستند با صرف اندكی</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وقت و هزینه و با اندیشه بهتری از بروز مشكلات جلوگیری كنند. اگر خواهان استفاده</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بیشتر از فرصتها و پذیرش ریسك كمتری باشیم، لازم است كه تغییرات را بهتر درك كنیم</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">كسانی كه علت و سمت و سوی تغییرات را می فهمند، برای رسیدن به مقصود، انرژی كمتری</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مصرف می كنند و بهتر می توانند از این تغییرات در فعالیتهایشان بهره برداری كنند و</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به جای آن كه در مقابل آن واكنش نشان دهند، آن را به خدمت می‌گیرند. مدیران شركتها</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بایستی آینده شركت خود را تجسم كنند. (حداقل اهداف كوتاه مدت و بلندمدت تجاری خود</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">را تعیین كنند) سپس به چگونگی رسیدن به این آینده بیندیشند. ترسیم خطوط چگونگی</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">رسیدن به آینده تجاری تعیین شده شركت و مراحل آن موضوع این نوشتار است</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #545c66; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #4f89d2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">جهت خواندن ادامه مقاله بروی <STRONG>ادامه مطلب</STRONG> کلیک کنید</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #4f89d2; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><A title="فروشگاه اینترنتی گنی شاپ" href="http://www.genishop.com/" target=_blank><IMG alt="" hspace=0 src="http://genishop.persiangig.com/image/genishop-gifbanner.gif" align=absMiddle border=0></A></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center></P></o:p></SPAN> text/html 2009-10-28T16:12:10+01:00 itpu.mihanblog.com اردلان تمرینات درس مدار الکتریکی 1 (استاد تفرشی) http://itpu.mihanblog.com/post/54 <P>&nbsp;</P><FONT color=#3366ff size=3> <P align=center><FONT color=#3366ff size=3><STRONG>تمرین سری&nbsp;3 درس مدار الکتریکی 1 (استاد تفرشی)</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=2>این تمرینات شامل&nbsp;2 صفحه می باشد</FONT></P><FONT color=#cc33cc size=2><A title="" href="http://naladra.persiangig.com/image/T1-4.jpg" target=_blank> <P align=center></A><A title="" href="http://naladra.persiangig.com/image/T3-1.jpg" target=_blank><FONT color=#cc33cc>صفحه 1</FONT></A></P><A title="" href="http://naladra.persiangig.com/image/T3-2.jpg" target=_blank> <P align=center><FONT color=#cc33cc>صفحه 2</FONT></P> <P align=center></A></FONT><FONT color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P></FONT> <P align=center><FONT color=#3366ff size=3><STRONG>تمرین سری&nbsp;2 درس مدار الکتریکی 1 (استاد تفرشی)</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#3366ff size=3></FONT></STRONG></P> <P align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این تمرینات شامل&nbsp;2 صفحه می باشد</SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><A title="" href="http://gelare.persiangig.com/image/docu0004.jpg" target=_blank><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>صفحه 1</FONT></SPAN></A></SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#ff0000><A title="" href="http://gelare.persiangig.com/image/docu0005.jpg" target=_blank> <P align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>صفحه 2</FONT></SPAN></P> <P align=center></A><FONT color=#3366ff size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3366ff size=3><STRONG>تمرین سری&nbsp;1 درس مدار الکتریکی 1 (استاد تفرشی)</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=2>این تمرینات شامل 4 صفحه می باشد</FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=2><A title="" href="http://naladra.persiangig.com/image/T1-1.jpg" target=_blank><FONT color=#cc33cc size=2>صفحه 1</FONT></A></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=2><A title="" href="http://naladra.persiangig.com/image/T1-2.jpg" target=_blank><FONT color=#cc33cc size=2>صفحه 2</FONT></A></FONT></P><FONT color=#cc33cc size=2> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=2><A title="" href="http://naladra.persiangig.com/image/T1-3.jpg" target=_blank><FONT color=#cc33cc size=2>صفحه 3</FONT></A></FONT></P> <P align=center></FONT><FONT color=#cc33cc size=2><A title="" href="http://naladra.persiangig.com/image/T1-4.jpg" target=_blank><FONT color=#cc33cc size=2>صفحه 4</FONT></P> <P align=center></A></FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT color=#ff0000></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2009-10-27T07:52:34+01:00 itpu.mihanblog.com اردلان اسلاید های درس معماری كامپیوتر (استاد اسکندری) http://itpu.mihanblog.com/post/53 <P>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3><STRONG>اسلاید های درس معماری كامپیوتر (استاد اسکندری)</STRONG></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=3><A title="" href="http://gelare.persiangig.com/document/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B5%D9%84%201%20%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%84%202.ppt" target=_blank><STRONG><FONT size=3>فصل 1 و 2</FONT></STRONG></A></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3><A title="" href="http://gelare.persiangig.com/document/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B5%D9%84%203%20%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%84%204.ppt" target=_blank><STRONG><FONT size=3>فصل 3 و 4</FONT></STRONG></A></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3><STRONG><FONT size=3><A title="" href="http://gelare.persiangig.com/document/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B5%D9%84%205%20%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%84%206.ppt" target=_blank><STRONG><FONT size=3></A><STRONG><FONT size=3><A title="" href="http://gelare.persiangig.com/document/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B5%D9%84%205%20%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%84%206.ppt" target=_blank><STRONG><FONT size=3><STRONG><FONT size=3><STRONG><FONT size=3><A title="" href="http://gelare.persiangig.com/document/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B5%D9%84%203%20%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%84%204.ppt" target=_blank></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></A></FONT></STRONG></A><A title="" href="http://gelare.persiangig.com/document/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B5%D9%84%203%20%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%84%204.ppt" target=_blank></FONT></STRONG></A></FONT></STRONG></A></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3><A title="" href="http://gelare.persiangig.com/document/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B5%D9%84%205%20%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%84%206.ppt" target=_blank><STRONG><FONT size=3>فصل 5 و 6</FONT></STRONG></A></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3><A title="" href="http://gelare.persiangig.com/document/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B5%D9%847%20%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%84%208.ppt" target=_blank><STRONG><FONT size=3>فصل 7 و 8</FONT></STRONG></A></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3><A title="" href="http://gelare.persiangig.com/document/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B5%D9%84%209%20%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%84%2010.ppt" target=_blank><STRONG><FONT size=3>فصل 9 و 10</FONT></STRONG></A></FONT></STRONG></P><STRONG><FONT size=3><A title="" href="http://gelare.persiangig.com/document/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B5%D9%84%2011%20%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%8412%20%20%D9%88%20%D9%81%D8%B5%D9%8413.ppt" target=_blank> <P align=center><STRONG><FONT size=3>فصل 11 و 12 و 13</FONT></STRONG></P></A></FONT></STRONG> text/html 2009-10-19T07:51:49+01:00 itpu.mihanblog.com اردلان پیش تمرین 1 درس مدار الکتریکی 1 (استاد تفرشی) http://itpu.mihanblog.com/post/52 <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #548dd4; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #548dd4; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">پیش تمرین 1 درس مدار الکتریکی 1 (استاد تفرشی)</SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #548dd4; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="" hspace=0 src="http://gelare.persiangig.com/image/1.jpg" align=absMiddle border=0></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این تمرینات شامل 3 صفحه می باشد</SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><A title="" href="http://450.ir/upload/103/1065-03-21321739144-pishtamrin1-MadarElectriki1(safhe1).jpg" target=_blank> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">صفحه اول</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center></A></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><A title="" href="http://450.ir/upload/103/1065-03-21321739144-pishtamrin1-MadarElectriki1(safhe2).jpg" target=_blank><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">صفحه دوم</SPAN></A></SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><A title="" href="http://450.ir/upload/103/1065-03-21321739144-pishtamrin1-MadarElectriki1(safhe3).jpg" target=_blank> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">صفحه سوم</SPAN></P></A></SPAN> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center></P> text/html 2008-12-12T10:02:46+01:00 itpu.mihanblog.com اردلان تعریف مدیریت دانش از نگاه دست اندرکاران مدیریت http://itpu.mihanblog.com/post/51 <P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG>تعریف مدیریت دانش از نگاه دست اندرکاران مدیریت:</STRONG></P> <P align=center><IMG alt=KM hspace=0 src="http://www.cnik.co.uk/images/knowledge_head_s.jpg" align=absMiddle border=0></P> <P>تعریفی که نظریه پردازان از مدیریت دانش ارائه می نمایند، ما را در شناخت هرچه بیشتر آن یاری می دهد.</P> <UL> <LI>چارلز آرمسترانگ: مدیریت دانش عبارت است ارتقاء خاصیت رسانایی سازمانی به منظور بهبود توانایی ها در جلب مشتری، بدین منظور باید مکان، زمان و حالتی ایجاد کرد که اعمال و راهبردهای معقولانه را که در رفتار ما تأثیر می گذارند، تشویف کند. </LI></UL> <UL> <LI>لاری پروساک: مدیریت دانش، تلاشی برای آشکار کردن دارایی پنهان در ذهن اعضاء و تبدیل کردن این دارایی به دارایی سازمانی است تا همه کارکنان سازمان به آن دسترسی داشته باشند (پروساک، 1998). </LI></UL> <UL> <LI>توماس داونپورت: مدیریت دانش عملیات کشف، سازماندهی و خلاصه کردن دارایی اطلاعات است. به شکلی که معلومات کارکنان را بهبود بخشد (داونپورت، 1998). </LI></UL> <UL> <LI>شانون: مدیریت دانش قصد دارد تا دسترسی به دانشی که پیوسته در حال تغییر است، دانش عینی و دانش ضمنی یا دانش نهفته در اذهان افراد را فراهم کند و با ایجاد "خرد" توانایی در نوآوری و قدرت مقابله با بحرانها را افزایش دهد (شانون، 2001). </LI></UL> <UL> <LI>پل کوئینتاس: مدیریت دانش فرایند ایجاد، جذب، بکارگیری مجدد دانش، دانش فردی و سازمانی است. تأکید این تعریف بر فرایند است (کوئینتاس، 2000). </LI></UL> <UL> <LI>جنیفر راولی: مدیریت دانش در اصطلاح مفهومی یک نمونه است و در اصطلاح تخصصی، مجموعه ای از راهکارها و اعمالی است که در پاسخ به نیازهای سازمانها شامل جوامع و دولتها در جامعه مبتنی بر دانش قرن بیست و یکم پدید آمده است (راولی، 2003). </LI></UL> <UL> <LI>عباس حری: در مدیریت دانش، کتابخانه با دانش تولید شده افراد که بروز عینی یافته اند، یعنی دانش عیان سر و کار دارد. کتابداران در انجام فعالیتهای این قسمت از کار کتابخانه باید نسبت به همه ضعفها و قوتهای تولید دانش از جنبه معرفت شناسی، زبان شناسی، فن آوری، اقتصاد و جامعه شناسی آگاهی داشته باشند. کتابداران با مسائلی از این نوع که چه دانشی تولید شده، چه کسانی تولید کرده اند و این تولید چگونه صورت عینی یافته است سر و کار دارند (حری، 1384). </LI></UL> <UL> <LI>هوبرت سنت آنگو: مدیریت دانش عبارت است از ایجاد ارزش از دارایی های پنهان شرکت. زمانی این هدف تأمین می شود که بتوانیم توانایی های سازمانی و فردی را به گونه ای پرورش دهیم که در ایجاد، تبادل و گردآوری دانش، توانا باشند. این امر مستلزم آن است که برای افراد بشر، ارزشی بالا قائل شویم. </LI></UL> <UL> <LI>آلوین تافلر: انسان دانش را مدیریت نمی کند. بر عکس، این دانش است که انسان را اداره می نماید. </LI></UL> <UL> <LI>کریس آرگریس: هنر مدیریت، مدیریت دانش است. مدیریت دانش به این معناست که ما به تنهایی افراد را مدیریت نمی کنیم. بلکه بیشتر دانش است که آنها را اداره می کند. مدیریت به معنای ایجاد شرایطی است که افراد را به تولید دانش معتبر و پذیرش مسئولیت فردی، قادر سازد. </LI></UL> text/html 2008-11-30T18:58:52+01:00 itpu.mihanblog.com اردلان خودپردازها چگونه کار می‌کنند؟ http://itpu.mihanblog.com/post/50 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN class=MsoHyperlink><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman"><SPAN class=MsoHyperlink><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%">خودپردازها چگونه کار می‌کنند؟</SPAN></B></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;<IMG alt=ATM hspace=0 src="http://www.globalgiants.com/archives/fotos2/TRITON-ATM.jpg" align=absMiddle border=0></FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شما نیاز به مقداری پول دارید بنابراین به سمت یک دستگاه خود پرداز یا </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ATM</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>می‌روید، کارت را وارد ذستگاه کارت خوان می‌کنید، دستورات نمایش در آمده را اجرا می‌کنید و پس از چند دقیقه در حالی که پول و رسید را از دستگاه تحویل گرفته‌اید از آنجا دور می‌شوید. این دستگاه‌ها هم اکنون در سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌ها زنجیره‌ای و دفاتر مسافرتی موجود هستند. برای شما عجیب نیست که چگونه سرمایه حساب شما در بانک چگونه در دستگاه خودپرداز قابل برداشت است؟</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> text/html 2008-11-11T14:25:20+01:00 itpu.mihanblog.com اردلان دولت الكترونیك، شهروند الكترونیك می‌خواهد http://itpu.mihanblog.com/post/49 <P>&nbsp;</P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><STRONG>دولت الكترونیك، شهروند الكترونیك می‌خواهد</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=5><IMG alt="دولت الكترونیك، " hspace=0 src="http://www.ayandeh.com/bilder/39ac3756f415b47f.jpg" align=baseline border=0></FONT></STRONG></P> <P><FONT size=2>«دولت الكترونیك محقق نمی‌شود، مگر درصورتی‌كه شهروند الكترونیك داشته باشیم.» این شعار سرآغاز طرحی است كه با هدف قرار دادن كوچك‌ترین رده سنی دانش‌آموزان به منظور تربیت شهروندان الكترونیك منجر به تأسیس اولین دبستان الكترونیكی كشور شده است. دبستان پیشتازان كامپیوتر ایران (پكا) در قالب طرحی با همین نام، روز چهارشنبه در منطقه 4آموزش و پرورش رسما افتتاح شد. پیش از این، با تولید محتوای الكترونیكی تعدادی از كتاب‌های درسی در مقاطع مختلف تحصیلی و همكاری با حدود 50 مدرسه در كشور، طرح پكا آغاز شده‌بود. استفاده از ICT در آموزش دروس در این مدارس به همراه آموزش مهارت‌های كامپیوتری به دانش‌آموزان از برنامه‌هایی است كه در این طرح مورد نظر قرار می‌گیرد. </FONT></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2008-10-17T21:26:45+01:00 itpu.mihanblog.com اردلان برگزاری انتخابات برای تعیین مدیر و دبیر جدید دیسکاشن http://itpu.mihanblog.com/post/48 <P>&nbsp;</P> <P align=center>به نام خدا </P> <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://i36.tinypic.com/20qfhjp.jpg" align=absMiddle border=0></P> <P><BR>دوستان عزیز و حامیان همیشگی دیسکاشن ، سلام.<BR>همانند ترم های گذشته و برای چهارمین بار ، قصد داریم تا برای انتخاب مدیر و دبیر جدید جلسات (مدیر و دبیر دوره ی پنجم دیسکاشن) انتخاباتی را در این جلسه ی دیسکاشن برگزار کنیم.<BR><BR>تاریخ جلسه : چهارشنبه 1 آبان 1387<BR>زمان جلسه : از ساعت 16:30 تا 18:00<BR>مکان جلسه : کلاس 211 دانشکده ی کامپیوتر و فناوری اطلاعات<BR><BR>از همه ی علاقمندان به دیسکاشن و دانشجویان فناوری اطلاعات&nbsp; همه ی ورودی ها و به ویژه دانشجویان ورودی 87 دعوت می شود تا با شرکت در این جلسه در انتخاب مدیر و دبیر جدید سهیم باشند.<BR>به امید دیدار ، خدانگهدار.<BR></P> text/html 2008-07-08T04:37:00+01:00 itpu.mihanblog.com اردلان وب، میدان جنگ امروز http://itpu.mihanblog.com/post/45 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">وب، <span style="COLOR: red">میدان جنگ</span> امروز</span></strong><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><p><font face="Times New Roman" size="3"> <img hspace="0" src="http://i3.tinypic.com/2zzp17p.jpg" align="absMiddle" border="0" /></font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">امروزه تعداد سایت‌هاى وب و برنامه‌هاى كاربردى آنها به سرعت در حال افزایش مى‌باشد و شاید تا چند سال قبل هیچكس پیش بینى این وضعیت را نمى كرد. امروزه تقریبا بسیارى از صنایع و حرفه ها از اینترنت و وب استفاده مى‌كنند و خیلى از حرفه ها و صنایع روى وب ایجاد شده اند.<br />در یكى از مقالات، مطالبى درباره شغل‌‌هایى كه توسط اینترنت ایجاد شده است، مطالعه مى كردم و این مساله در ذهنم آمد كه كلاهبردارى‌هاى امروزى نیز عوض شده است و شاید بتوان گفت كه دیگر دزدان امروزى آدم‌هاى لات و اوباش كنار خیابان نیستند، بلكه آدم‌هاى بسیار باهوش و تیزبین، با معلوماتى كه شاید یك مهندس كامپیوتر و یا مدیر یك شبكه به ندرت با آنها آشنا باشد!!! و این مساله خیلى جالب است كه همراه با پیشرفت علم كامپیوتر و حرفه اى‌تر شدن برنامه‌هاى كاربردى، نفوذگران وب هم پیشرفت مى‌كنند. البته این را هم باید بگویم كه این نفوذگران هرچند باعث خرابكارى‌‌هایى مى‌شوند، ولى نمى‌توان از تلاش بعضى از آنها در گسترش و پیشرفت اینترنت و وب چشم پوشى كرد. <br />تا دیروز برنامه‌هاى مخربى همچون ویروس‌ها، در عین خطرناك بودن خیلى به كندى پیشرفت مى كردند و كامپیوتر‌هاى كمى را آلوده مى‌كردند، اما امروزه یك كرم اینترنتى، همچون </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">subig</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> و </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">MyDoom</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> به سرعت خود را روى اینترنت منتشر مى‌كنند و باعث آلودگى هزاران كامپیوتر مى‌شوند و میلیونها دلار خسارت وارد مى‌كنند. <br />اما در كنار این گونه خرابكارى ها، متخصصان وب نیز بیكار ننشتند و شبكه‌هاى مجهزتر و با استحكام ترى را بنا كردند و با تجهیزاتى همچون دیواره آتش و </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">IDS</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ها و همین اواخر با استفاده از </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Honey Pot</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ها، تا حدود زیادى موفق به مهار این گونه حملات شده اند. <br />امروزه مدیران شبكه با توجه به تجربه‌هاى گذشته، شبكه‌هاى مدرن و بسیار مستحكمى ساخته اند و دیواره‌هاى آتش تقریبا&quot; در تمامى شبكه‌ها استفاده مى‌شود و همین امر باعث شده است كه بسیارى از نفوذگران نتوانند به راحتى حریم شبكه‌ها را بشكنند و به آنها نفوذ كنند. </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">IDS</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ها همچون زنگ خطر، مدیران شبكه را از وجود و یا امكان وقوع یك حمله آگاه مى‌كنند و </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Honey Pot</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ها نیز گذاشته شده‌اند تا هكر‌ها را سرگرم خود كنند! (البته فكر نكنم یك هكر ( به معناى واقعى اش)، خودش را سرگرم این گونه مسائل كند!!) <br />سیستم‌هاى عامل و سرور‌هاى شبكه نیز چنین‌اند و بسیارى از اشكالاتى كه در گذشته براى آنها ایجاد مشكل مى‌كرده است را رفع كرده‌اند و براى مشكلات آینده نیز به سرعت قطعه تعمیرى (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Patch</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ) آن را مى سازند و بین كاربران خود منتشر مى‌كنند. <br />از همه مهم‌تر دیواره‌‌هاى آتش هستند كه هم از شبكه و هم از سیستم‌هاى عامل محافظت مى‌كنند. دیگر مانند گذشته یك شبكه در تیررس نفوذگران قرار نمى‌گیرد. با ایجاد یك طراحى پیچیده و مستحكم براى شبكه ها و تعریف </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">DMZ</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> و دفاع لایه به لایه براى وارد شدن به شبكه ها واقعا باید دیواره اى از آتش را پیمود! بسیارى از سرور‌هاى انتهایى برنامه‌هاى كاربردى دیگر از طریق اینترنت قابل دسترس نیستند و با آدرس‌هاى غیر قابل میسر دهى ، آدرس دهى شده اند و براى همیشه خیال هكر‌ها را راحت كرده اند كه ورود به این قسمت شبكه ممنوع است! <br /><br />دیگر مدیران شبكه به راحتى به هر كسى اجازه نمى‌دهند كه با هر پورتى با بیرون از شبكه ارتباط برقرار كنند و یا بسته‌هایى با پورت‌هاى مشخص به سرعت حذف مى‌شوند و تمامى این كارها به وسیله دیواره‌هاى آتش انجام مى‌گردد. یك مدیر شبكه باید دیگر بسیار ساده باشد كه بخواهد به سرور شبكه خود از طریق اینترنت ارتباط تل نت برقرار كند و همچنین است ارتباطات از داخل شبكه به بیرون از آن ! <br />آیا واقعا&quot; لازم است كه كاركنان یك سازمان از طریق شبكه سازمان خود به وسیله </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">YM</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>! با دوستان خود چت كنند؟! مسلما&quot; پاسخ منفى است. شاید هیچكس فراموش نكرده باشد كه چگونه یك نوجوان از طریق چت </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">MSN</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> كه با یكى از كارمندان </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">FBI</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> انجام داده است، توانست شبكه پلیس فدرال آمریكا را در عرض چند ساعت هك كند! شبكه اى كه میلیونها دلار خرج امنیت آن شده بود! (او فقط از طریق چت كردن با این كارمند بخت برگشته پى برد كه رمز عبور این كارمند 4 حرف بیشتر ندارد!! ) <br />حال این سوال مطرح است كه آیا حالا با وجود یك دیواره آتش و یا یك </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">IDS</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>، شبكه ما امن است؟ خب! هنوز نگرانى شنود اطلاعات وجود دارد كه آن هم به وسیله پروتكل </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">SSL</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> حل شده است. دیگر با 128 بیت رمزگزارى به وسیله پروتكل </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">SSL</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> هیچ بنى بشرى (حداقل تا امروز !) قادر نخواهد بود اطلاعات شنود شده شما را رمزگشایى كند. حال چطور؟ خیالتان راحت شد؟ <br />باید به شما بگویم كه سخت در اشتباه هستید. درست است كه این گونه روش‌هاى هك محدود شده است، اما روش‌هاى جدید دیگر ابداع شده كه به نوبه خود ساده اما دقیق و بسى خطرناك تر از زمان گذشته خود است. در این مقاله قصد آن داریم كه یك معرفى كوتاه درباره آنها داشته باشیم. <br /><br /><b>نفوذ در برنامه‌هاى كاربردى وب </b><br />همراه با برنامه‌هاى كاربردى وب، نفوذ به این برنامه‌ها نیز پیشرفت مى‌كند و همراه با تكنولوژى‌هاى جدیدى كه توسط سازمانها ارائه مى‌شود، تكنولوژى‌هاى جدید نفوذگرى نیز ابداع مى‌شود و در دنیاى نفوذگران ارائه مى‌شود. اگر شما یك نگاه كوچكى به تمام برنامه‌هاى كاربردى تحت وب بیاندازید، مى‌بینید كه همه آنها حداقل ! از طریق پروتكل </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">HTTP</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> با كاربران خود ارتباط برقرار مى‌كنند. یعنى یك پورت همیشه در دیواره‌هاى آتش باز است و آن هم پورت 80 است. همین درِ باز براى نفوذگران كافى است كه دیگر به فكر بالا رفتن از دیوار نیفتند!! <br />براى تمامى دیواره‌هاى آتش ترافیك وب به عنوان ترافیك عمومى و تقریبا قابل اعتماد است. براى همین، بدون هیچ نظارتى بر آن، اجازه ورود براى آن صادر مى‌كنند. براى همین براى یك نفوذگر با ذهن خلاق چه چیز بى دردسر تر از این دروازه باز! <br /><br />باید گفت كه امروزه تنها ابزار كار، براى نفوذگران وب : <br />1- یك مرورگر وب <br />2- یك ارتباط اینترنت<br />3- یك ذهن خلاق... <br /><br />است كه من در این جا یك دسته بندى كوچك از حملاتى كه از این طریق انجام مى‌شود را براى شما بیان مى‌كنم ولى توضیحات آن به صورت جزیى در آینده به شما ارایه خواهد شد. حملات نفوذگران وب در دسته بندى زیر مى گنجد: <br />1- حملات تفسیر </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">URL</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> <br />2-حملات صحت ورودى ها <br />3-حملات تزریق </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">SQL</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> <br />4-حملات جعل هویت <br />5-حملات سرریزى بافر <br />6- حملات </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">DOS</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> و </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">DDOS</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> <br /><br /><b>حملات تفسیر </b></span><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">URL (URL Interpretation Attacks</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ) </span></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><br />این نوع حمله به علت پیكربندى ضعیف سرور‌هاى وب اتفاق مى افتد و باعث حملات بسیار خطرناكى مى‌شود. شاید هنوز هیچ‌كس حملات یونیكد و یا رمزگشایى دوباره (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">double</span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">decode</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>) را فراموش نكرده است كه این خود مشت نمونه خروار این گونه حملات است، اما آنچه كه مى خواهم بیان كنم، این است كه دیواره‌هاى آتش نمى‌تواند در این نوع حمله، از سرور ما دفاع كنند!، زیرا كه این نوع حمله از طریق پروتكل </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">HTTP</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> و از طریق پورت 80 ( یا پورت 443 ) انجام مى‌شود. <br /><br /><b>حملات صحت ورودى ها (</b></span><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Input Validation</span></b><span dir="rtl"></span><b><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Attacks</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ) </span></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><br />باید گفت كه این حمله مادر تمامى حملات وب است! این حمله نیز از این جا ناشى مى‌شود كه لایه منطقى برنامه كاربردى به درستى صحت داده‌هاى ورودى كاربر را آزمایش نمى‌كند. باز هم باید بگویم كه این نوع حمله نیز از طریق دیواره آتش نمى‌تواند محافظت شود زیرا از طریق پورت 80 و به وسیله پروتكل </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">HTTP</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> انجام مى گردد! <br /><br /><b>حملات تزریق </b></span><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">SQL (SQL Injection</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ) </span></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><br />فكر مى‌كنم با این نوع حمله خیلى‌ها در سطح پایینى آشنا باشند كه همان وارد شدن بدون اجازه از طریق داده‌هاى <br /></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Username = Ali</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> <br /></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Password = anything+OR+1=1</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> <br />و یا شبیه به آن است. ولى باید بگویم كه این نوع حمله بسیار جالب‌تر و خطرناك‌تر است از آنچه كه شما فكر مى‌كنید! هكر‌ها مى‌توانند از طریق تزریق دستورات </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">SQL</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>، لابه لاى داده‌هاى ورودى تغییرات ناخواسته‌اى را در پایگاه داده شما انجام دهند و یا حتى مى‌توان دستورات در سطح پوسته سیستم عامل را از همین طریق اجرا كنند. اگر اغراق نكرده باشم بیش از 50 درصد سایت‌هاى ایرانى از این مشكل رنج مى‌برند. شاید باور نكنید كه من شخصا&quot; سایت‌هاى بزرگ بسیارى را در این مورد تست كرده ام كه متاسفانه پاسخ خیلى از این تست‌ها مثبت بوده است. این حمله نیز نمى‌تواند توسط دیواره‌هاى آتش محافظت شود زیرا كه از طریق پورت 80 و به وسیله پروتكل </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">HTTP</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> انجام مى‌گردد. <br /><br /><b>حملات جعل هویت ( </b></span><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Impersonation Attacks</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ) </span></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><br />بیایید براى تشریح این نوع حمله پامونو تو كفش هكر ها بكنیم ! <br />یك </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">mail</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> از مدیر سایت خود دریافت مى‌كنید كه در آن نوشته است : <br />«به خاطر بعضى از تغییرات در شبكه لطفا رمز عبور خود را بررسى كنید! در صورتى كه نتوانستید با رمز عبور خود وارد شوید با ما تماس بگیرید!» <br /><br /><b>مدیر سایت </b></span><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">NGO-ir</span></b><span dir="rtl"></span><b><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> </span></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><br />شما كلیك مى‌كنید و صفحه </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">login</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> سایت باز مى‌شود براى اطمینان خاطر از این كه كسى شما را گول نزده باشد، یك نگاهى هم به آدرس </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">URL</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> صفحه </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">login</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> مى اندازید! آدرس صفحه صحیح است!! پس با خیال راحت وارد مى‌شوید و مطمئن مى‌شوید كه پسورد شما تغییرى نكرده است! <br />فرداى همان روز مدیرسایت شما را خواسته و از شما درباره میلى كه حاوى حرف‌هاى ركیكى كه شما برایش فرستاده‌اید، توضیح مى خواهد! كجاى كار شما ایراد داشته است؟<br />حمله بسیار ماهرانه اى‌ست كه به فكر جن هم نمى رسد!! این نوع حمله كه بسیار زیركانه طراحى مى‌شود شامل دزدیدن كوكیها و بعد از آن جعل كردن یك نشست توسط نفوذگر انجام مى‌شود. از این نوع حملات مى‌توان </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Session</span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Hijacking</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> و </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Cross Site Scripting</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> را نام برد كه براى توضیح هر كدام نیاز به مقالات مفصلى‌ست. <br /><br /><b>حملات سرریزى بافر ( </b></span><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">buffer Overflow</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ) </span></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><br />این نوع از حملات كه بسیار ماهرانه طرح ریزى مى‌شود و بعضى از انواع آن، جزء حملاتى‌ست كه توسط دیواره‌هاى آتش هم نمى‌تواند محافظت شود. زیرا كه این نوع حملات نیز از طریق پورت 80 انجام مى گیرد. كرم‌هاى مشهور </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">CodeRed</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> و </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Nimda</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> جزو حملاتى هستندد كه از طریق سرریز بافر طرح ریزى شده بودند. <br /><br /><b>حملات </b></span><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">DOS</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> و </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">DDOS ( Denial Of Service</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ) </span></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><br />حملاتى كه هنوز چاره اى براى آن اندیشیده نشده است! با این نوع حمله خیلى ها آشنا هستند، اما شاید خودشان بدون آن كه متوجه شده باشند در این نوع حملات شركت كنند!! <br />حملات </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">DOS</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> هنگامى اتفاق مى افتد كه شبكه و یا سایت ما مورد هجوم سیلى از اطلاعات آشغال قرار مى گیرد و پهناى باند شبكه را اشغال مى‌كند تا نتواند به درستى به كاربران خود سرویس دهد! این نوع حمله را مى‌توان در چندین گونه تقسیم كرد. <br />حملات </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">DDOS</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> همان حمله </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">DOS</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> است اما به صورت توزیع شده! یعنى این دفعه به جاى یك نفر سایت ما مورد هجوم هزاران و یا میلیونها كاربرى قرار گیرد كه براى ما اطلاعات آشغال مى فرستند! <br />با یك ضرب ساده متوجه مى‌شوید كه وقتى 10000 كاربر با سرعت مودم‌هاى ایرانى یعنى 3 </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">kb/s</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> به سایتى اطلاعات آشغال بفرستند، حدود 30 مگابایت از پهناى باند شبكه را اشغال مى‌كنند. باید بگویم كه به كار گرفتن 10000 كاربر در سطح اینترنت چیز زیادى نیست! كرم‌هاى اینترنتى در كمتر از چندین ساعت میلیونها كاربر را آلوده مى‌كنند و بعضى از آنها حملات </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">DOS</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> را به صورت بسیار گسترده علیه سایت‌ها (اكثرا هم سایت‌هاى شركت مایكروسافت!!) انجام مى دهند. <br />تنها چاره كار براى این گونه حملات دعا كردن در درگاه بارى تعالى است ! <br />به طور كلى باید بگویم كه امروزه وب محل كارزار نفوذگران گشته است و آنها بدون دردسر و از طریق حداقل امكاناتى كه دارند مى‌توانند خطرناك ترین حملات را انجام دهند. <br />همان طور كه مشاهده كردى، پورت‌هاى 80 و یا 443 همیشه در دیواره‌هاى آتش باز هستند و همیشه یك </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">URL</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> روى تك تك مولفه‌هاى یك برنامه كاربردى دسترسى دارد پس تنها راه مقابله با این گونه حملات كدنویسى‌هاى امن تر براى برنامه‌هاى كاربردى است.</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: #333333"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left" align="right"><span dir="ltr" style="COLOR: #333333"><font size="3"><font face="Times New Roman">www.ITpaper.com<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="COLOR: #333333; mso-bidi-language: FA"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></p> text/html 2008-06-25T23:36:00+01:00 itpu.mihanblog.com اردلان یک دیسکاشن به یاد ماندنی و یک خداحافظی تلخ! http://itpu.mihanblog.com/post/44 <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><strong>یک دیسکاشن به یاد ماندنی و یک خداحافظی تلخ!</strong></font></p><p align="center"><strong><font face="Arial" size="5"><img hspace="0" src="http://i26.tinypic.com/16c7wbp.jpg" align="absMiddle" border="0" /></font></strong></p><p align="right"><strong><font face="Arial" color="#ff0000" size="5">خانم فضیلت هم از دانشگاهمون رفت ولی همیشه در قلب بچه های <font color="#0033ff">آی تی پی یو</font> هست!</font></strong></p> text/html 2008-04-24T05:34:00+01:00 itpu.mihanblog.com اردلان مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟ http://itpu.mihanblog.com/post/43 <p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">مدیریت زنجیره تامین </span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">SCM</span></strong><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> چیست ؟</span></strong><span lang="AR-SA" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><p><font size="3"> </font></p></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial">مدیریت زنجیره تامین </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">SCM</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> چیست ؟ مدیریت زنجیره تامین تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود دسترسی به مواد اولیه , ساخت محصولات و یا خدمات و انتقال آن به مشتری بکار میرود .<p /></span></b></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">در زیر پنج بخش اصلی مدیریت زنجیره تامین می آید : <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">1 – <span style="COLOR: maroon">برنامه</span> <span style="COLOR: maroon">ریزی</span> – این بخش استراتژیک مدیریت زنجیره تامین میباشد . مدیریت منابعی که جهت برآوردن نیاز مشتری برای محصول و یا سرویس شما استفاده میشوند . نیاز به برنامه ریزی استراتژیک میباشد . بخش عمده برنامه ریزی , پیاده سازی مجموعه مقیاسهایی است برای نظارت بر زنجیره تامین بطوریکه , بهینه و مقرون بصرفه بوده , کیفیت و ارزش مورد نظر مشتری را تامین کند . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">2 – <span style="COLOR: maroon">منابع</span> – تامین کنندگانی را که محصولات و خدمات مورد مصرف برای ساخت محصولات و خدمات شما را در اختیارتان قرار میدهند انتخاب کنید . روندهای قیمت گذاری , تحویل و پرداخت به این تامین کنندگان را مشخص کرده , مجموعه ای از مقیاسهای نظارت و بهینه سازی ارتباط با آنان را فراهم آورید . سپس روندهای مدیریت انبار شامل دریافت مرسولات , بازبینی وانتقال محصولات و خدمات را به خط تولید خود به علاوه نحوه اختیار دادن پرداخت به تامین کننده را مشخص کنید . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">3 – <span style="COLOR: maroon">تولید</span> – فعالیتهای لازم جهت تولید کنترل کیفی , بسته بندی و آماده سازی جهت ارسال مرسوله را برنامه ریزی کنید . سطح کیفیت , خروجی تولید و بهره برداری کارگران و کارمندان را اندازه گیری کنید . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">4 – <span style="COLOR: maroon">ارسال</span> – این بخش اکثرا&quot; تدارکات نامیده میشود در این بخش شما باید دریافت سفارشات مشتریان را هماهنگ کنید , شبکه ای از انبارهای کالا آماده کنید و روشهای حمل کالا به مشتری و پرداخت را انتخاب کنید . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">5 – <span style="COLOR: maroon">ارجاع</span> – بخش اشکالات زنجیره تامین شبکه ای را برای مرجوع ساختن کالاهای معیوب و تولید از طرف مشتریان فراهم آورید . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه وظیفه ای دارد ؟ نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین از جمله متنوع ترین نرم افزارها در دنیا هستند . هر یک از پنج مرحله اصلی مدیریت زنجیره تامین که در قسمت قبل ذکر شده است , شامل دهها عملکرد مختلف میباشد که هر کدام میتواند نرم افزار خاص خود را داشته باشد . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">بعضی سازندگان نرم افزارهای بزرگ سعی کرده اند که این نرم افزارها را در کنار یکدیگر مونتاژ کنند ولی هیچ تولید کنند ه ای یک مجموعه کامل از این نرم افزارها نداشته و ندارد . اتصال این نرم افزار با یکدیگر میتواند یک کابوس بزرگ باشد. <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">شاید بهترین روش برای ترسیم نرم افزار مدیریت زنجیره تامین بدین ترتیب باشد که آنرا به نرم افزاری که در جهت برنامه ریزی زنجیره تامین باشد تقسیم کنید . نرم افزاری که در جهت اجرای مراحل زنجیره تامین بکار گرفته میشوند . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial">نرم افزار برنامه ریزی زنجیره تامین (</span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">Supply Chain Planning</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span>) از الگوریتم های خاص ریاضی در جهت بهبود روندها و کار این زنجیره و تامین و پایین آوردن موجودی انبار استفاده میکند . این نرم افزار کاملا&quot; وابسته به اطلاعات ورودی برای دقت بیشتر میباشد . اگر برای مثال شما سازنده کالاهای مصرفی میباشید انتظار دقت عمل در سیستم برنامه ریزی منابع تامین خود را نداشته باشید , مگر اینکه بتوانید اطلاعات دقیق در مورد سفارشات مشتریان به خرده فروشان طرف قرارداد شما , آمار فروش خرده فروشان , توان تولید و محل کالا در اختیار آن بگذارید . <p /></span></b></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">نرم افزارهای برنامه ریزی برای کلیه مراحل زنجیره تامین وجود دارند . بطور حتم ارزشمند ترین ( و در عین حال پیچیده ترین آنها ) آنها نرم افزارهای برنامه ریزی نیاز مشتریان است که مشخص می کنند میزان مورد نیاز تولید کالا برای رفع نیاز مشتریان چه مقدار میباشد . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial">نرم افزار اجرای زنجیره تامین (</span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">Supply Chain Execution</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span>) جهت اتوماسیون بخشهای مختلف سیستم زنجیره تامین بکار میرود . <p /></span></b></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">این نرم افزار میتواند به سادگی انتقال الکترونیک سفارشات از کارخانه و یا کارگاه شما به تامین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز باشد . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial">آیا نیاز به نصب نرم افزار مدیریت منابع سازمانی (</span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">ERP</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span>) قبل از نرم افزار مدیریت زنجیره تامین (</span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">SCM</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span>) میباشد ؟ این موضوع بسیار بحث برانگیزی میباشد . امکان دارد در صورت نیاز به نصب نرم افزار برنامه ریزی زنجیره تامین نیاز به وجود نرم افزار </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">ERP</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> بدلیل وجود نیاز به اطلاعاتی که قاعدتا&quot; در نرم افزار </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">EPR</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> جمع آوری شده است , باشد . <p /></span></b></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial">از لحاظ فرض علمی شما نمیتوانید اطلاعات مورد نیاز نرم افزار برنامه ریزی زنجیره تامین را از سیستمهای قدیمی موجود در شرکت به آن تغذیه کنید ( بطور مثال از صفحات گسترده </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">Excel</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> که در جابجایی سازمان وجود دارد ) ولی به جریان انداختن این اطلاعات با سرعت و دقت لازم از کلیه بخشهای سازمان در عمل بسیار مشکل خواهد بود . نرم افزار مدیریت منابع سازمانی (</span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">ERP</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span>) دژکوبی است که کلیه این اطلاعات را در قالب یک بسته نگهداری میکند و بدین ترتیب نرم افزار های برنامه ریزی زنجیره تامین میتوانند با اتکا به تنها یک نبع به آخرین اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند . بیشتر مدیرانی که سعی کرده اند نرم افزارهای برنامه ریزی زنجیره تامین را در سازمان خود نصب کنند , اظهار داشته اند که از نصب ابتدایی نرم افزار مدیریت منابع انسانی (</span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">ERP</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span>) در سازمان خود راضی هستند . <p /></span></b></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial">آنها به پروژه های </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">ERP</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> به عنوان نظم بخشیدن به اطلاعات درون سازمانی خود مینگرند. واقعیت این است که نرم افزارهای </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">ERP</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> بسیار گران قیمت و اجرای آنها بسیار دشوار میباشد , در نتیجه ممکن است منطقی باشد که اطلاعات مورد نیاز نرم افزار برنامه ریزی زنجیره تامین بدون نصب </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">ERP</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> برای آن فراهم گردد. <p /></span></b></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial">نرم افزارهای اجرایی زنجیره تامین وابستگی بسیار کمتری به جمع آوری دقیق اطلاعات از بخشهای مختلف سازمان دارند و به این ترتیب مستقل از تصمیمات </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">ERP</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> عمل میکنند . ولی احتمال این وجود دارد که نیاز به تبادل اطلاعات بین این نرم افزارها و </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">ERP</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> باشد . <p /></span></b></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial">این اصل بسیار مهم است که نرم افزارهای اجرایی زتجیره تامین حتما&quot; امکان یکپارچه شدن با اینترنت , مدیریت منابع سازمانی </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">ERP</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> و برنامه ریزی زنجیره تامین </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">SCP</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> را داشته باشد . برای مثال اگر میخواهید یک سایت اینترنتی خصوصی برای ارتباط با مشتریان خود و تامین کنندگان مواد اولیه خود بوجود آورید حتما&quot; نیاز به استخراج اطلاعات از نرم افزارهای اجرایی زنجیره تامین </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">SCE</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> , برنامه ریزی زنجیره تامین </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">SCP</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> و مدیریت منابع سازمانی و مدیریت منابع سازمانی </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">ERP</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> خواهید داشت که قادر به تبادل آخرین اطلاعات در مورد سفارشات , پرداختها و وضعیت تولید و تحویل کالا باشد . <p /></span></b></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial">هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">SCH</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> چیست ؟ قبل از فراگیر شدن اینترنت مریدان نرم افزار زنجیره تامین عمدتا&quot; به تقویت امکان پیش بینی نیاز مشتریان و روان سازی زنجیره تامین محدود بودند . ولی ذات ارزان و هم جا حاضر اینترنت به همراه استانداردهای ارتباطی جهانی و ساده خود امکانات وسیعی بوجود آورده است . در حال حاضر شما میتوانید زنجیره تامین خود را براحتی به زنجیره تامین . <p /></span></b></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="COLOR: #006666; FONT-FAMILY: Arial">چه موانعی بر سر راه نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین وجود دارد ؟ </span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><p /></span></b></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Arial">١ – بدست آوردن اطمینان تامین کنندگان مواد اولیه و شرکای تجاری </span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><p /></span></b></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">اتوماسیون زنجیره تامین به این دلیل است که پیچیدگی های آن از مرز سازمان شما فراتر میرود . نه تنها کارمندان شما نیاز به تطبیق روش کار کردنشان دارند , بلکه کارمندان هر تامین کننده ای که برای شبکه می پیوندد نیز نیاز به تطبیق روشهای عملکرد خود دارند . تنها تولید کنندگان بسیار بزرگ و قدرتمند توانایی اجبار کردن دیگران در زنجیره تامین به اعمال چنین تغییراتی را دارند . برای اینکه بتوانید رضایت شرکای زنجیره تامین خود را برای همکاری در این زمینه بدست بیاورید میبایست طبق توافقاتی انتظارات آنها را نیز بر آورده ساخت تا بدین ترتیب همه عناصر این زنجیره به نوبه خود سود ببرند . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Arial">٢ – مقاومت داخلی در برابر تغییر </span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><p /></span></b></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">اگر قانع کردن دیگر سازمانها برای استفاده از سیستمهای زنجیره تامین دشوار است , قانع کردن افراد داخل سازمان هم به همان اندازه دشوار است . اگر نتوانید اپراتورها را قانع کنید که استفاده از این سیستم در دقت آنها صرفه جویی میکند با توجه به اینکه سالها استفاده از روشهای قدیمی و عادت به کاغذ بازی را نمیتوان بسادگی فراموش کرد , به احتمال زیاد راهی برای دور زدن و استفاده نکردن از سیستم نصب شده پیدا خواهند کرد . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Arial">٣ – اشتباهات اولیه </span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><p /></span></b></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">نحوه پردازش داده ها در سیستمهای مدیریت زنجیره تامین جدید نصب شده در سازمانها به گونه ای است که برای آن برنامه ریزی شده . ولی نرم افزار در چند ماه اولیه نصب در سازمان نمیتواند از روشها , سنتها و تاریخچه عملکرد سازمان با خبر باشد . برنامه ریزیها و پیش بینی کننده ها باید متوجه این موضوع باشند که اولین اطلاعاتی که از اینگونه سیستمها دریافت میکنند نیاز به بررسی و کمی تغییر خواهند داشت . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">در یک مورد به عنوان نمونه یک کارخانه تولید قطعات خودرو درست پس از نصب یک سیستم پیش بینی زنجیره تامین سفارشی غیر عادی بزرگی از یکی از سازندگان خودرو دریافت میکند . سیستم بلافاصله فرض میکند که درخواست بازار برای اینگونه قطعات بسیار بالاست ( با توجه به اینک از روند قبلی بازار بی خبر است ) . استفاده کورکورانه از اعداد و ارقام سیستم در این مورد خاص میتواند منجر به سفارش غیر منطقی مواد اولیه توسط این شرکت بشود . شرکت متوجه مشکل شد و این اشتباه جلوگیری کرد . بدین گونه که برنامه ریزیها اطلاعات سیستم را دور ریخته از اطلاعات شخصی خود استفاده کردند . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">ولی این مشکل دیگری را بوجود می آورد , و آن عدم اطمینان برنامه ریزیها به سیستم نصب شده و استفاده از اطلاعات شخصی خود میباشد . شرکت میبایست سیستم را تنظیم کند و در بوجود آوردن اطمینان کارکنان به سیستم کوشش کند . وقتی کارمندان متوجه شوند که میتوانند تجربیات خود با دقت رو به رشد سیستم هماهنگ کنند , تکنولوژی را قبول کرده از آن استفاده میکنند . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial">بسیاری از بازارهای الکترونیک </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial">B2B</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><span dir="rtl"></span> مجهز به نرم افزار مدیریت زنجیره تامین میباشند . <p /></span></b></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">آیا استفاده از این سیستمها بهتر است یا تهیه و نصب سیستم خصوصی ؟ بازارهای الکترونیک ( ارتباط چند به چند ) و خصوصی ( سازمان شما با دیگر عناصر زنجیره تامین ) با انواع ایده های بزرگ برای بوجود آوردن مزایده ها , مناقصه ها و صرفه جویی در خرید شکل گرفتند . ولی تولید کنندگن کمی وسوسه به شرکت در آنها شده اند . بسیاری از این سایتهای اینترنتی در حال حاضر به حداقل کارآیی خود یعنی میزان نرم افزار مدیریت زنجیره تامین تنزل پیدا کرده اند . اینگونه سایتها منابع شرکتهایی هستند که خود توانایی خرید نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین را ندارند ولی بسیاری از سرویسهای ارائه شده از کارآیی لازم برخوردار نیستند . شرکتهایی که توان مالی بیشتری دارند میتوانند ارتباطات خود را بطور اختصاصی با شرکاء تجاری خود برقرار کنند . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">ولی حتی این شرکتها زمانهای امکانپذیر میتوانند از بازارهای الکترونیک عمومی بهره مند شوند . ساخت نرم افزار خصوصی در شرایطی که کس دیگری آنرا قبلا” برای شما بوجود آورده توجیه پذیر نمیباشد . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">واقعیت این است که عمق ارتباطاتی که بین عناصر زنجیره تامین توسط بازارهای الکترونیک عمومی تعریف شود بسیار کمتر از ارتباطاتی که بصورت خصوصی با چند تامین کننده خاص برقرار میشود میباشد . بدین ترتیب بیشتر تصمیم گیرنده ها بدین ترتیب عمل میکنند که از بازارهای الکترونیک عمومی برای ارتباطات عام زنجیره تامین خود استفاده میکنند و برای ایجاد ارتباطات عمیق تر به عناصر خاصی در این زنجیره بازار الکترونیک خاص خود را بوجود می آورند . <p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Arial"><font size="3">تصمیمات زنجیره تامین در چه حیطه ای هستند ؟ ما تصمیمات لازم در رابطه با مدیریت زنجیره تامین را به دو دسته کلی تقسیم میکنیم . تقسیمات استراتژیک و عملیاتی . همانطوریکه از نام آن پیدا است , تصمیمات استراتژیک معمولا” برای افق زمانی بلندی است و تا حد زیادی به سیاستهای طراحی زنجیره تامین را فراهم می آورند . در سوی دیگری تصمیمات عملیاتی بیشتر بر عملیات روزمره تمرکز دارند. هدف این تصمیمات حرکت موثر و بهینه تولیدات در زنجیره تامین تعریف شده استراتژیک میباشد .<p /></font></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left" align="right"><span style="FONT-FAMILY: Arial"><a href="http://www.itpaper.ir/"><span dir="ltr"><font size="3">www.ITPAPER.ir</font></span></a></span><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial"><p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Arial"><p><font size="3"> </font></p></span></p> text/html 2008-03-20T04:33:00+01:00 itpu.mihanblog.com احسان بهاران زیبنده ی وجودتان. . . http://itpu.mihanblog.com/post/42 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #31849b; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif">بسم الله . . .<p /></font></span></i></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><p><font face="times new roman,times,serif"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif">ثانیه ها در گذرند . . . <p /></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><font face="times new roman,times,serif"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191">بی مهابا . . . در پی هم ! </span></i><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><p /></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif">همه دنبل طرحی تازه . . . نقشی زیبا . . . بویی دلربا . . . <p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif">هیچکس نمی داند که تو . . . آری خود تو . . . <p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif">بهار را</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif">    جلوه ساز همه زیبایی ها کردی و&quot;طرحی نو در انداختی . . .&quot;<p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif">نمی دانم ! امسال آنی خواهم بود که مرا به آن نیت سرشتی ؟ <p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif">تو می دانی و بس . . . <p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif">پروردگارا ! <p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif">امسال ما را لایق دیدار بگردان . . . دیدار تنها نقاش عدالت . . . <p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif">که تو بهتر ازهر عاشقی می دانی که چه طرحی و چه نقشی و چه </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif">جلوه ای برای این <span style="mso-spacerun: yes"> </span>مرز ناسوت ، به رسم عشق . . .<p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif"><span style="mso-spacerun: yes">                   </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>به رسم دلداگی . . .<p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif"><span style="mso-spacerun: yes">                                      </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>به رسم تو . . . <p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><font face="times new roman,times,serif"><span style="mso-spacerun: yes">                                                             </span>در سر دارد . . .<p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><b><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><p><font face="times new roman,times,serif"> </font></p></span></i></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><b><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><font face="times new roman,times,serif">گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم <p /></font></span></i></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><b><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><p><font face="times new roman,times,serif"> </font></p></span></i></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: left" align="right"><b><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi"><font face="times new roman,times,serif">چه بگویم!؟ که غم از دل برود چون تو بیایی . . .<p /></font></span></i></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: #76923c; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 191"><p><font face="times new roman,times,serif"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: left" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: #548dd4; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153"><font face="times new roman,times,serif">سال نو مبارک . . .</font></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: #548dd4; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153"><p /></span></p> text/html 2008-03-03T03:33:00+01:00 itpu.mihanblog.com اردلان مدیریت استراتژیك چیست؟ http://itpu.mihanblog.com/post/41 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"><p> </p></span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 28pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: Arial">مدیریت استراتژیك چیست؟<p /></span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial"><p><img hspace="0" src="http://www.myconsultinggroup.com/images/strategic_mgt.jpg" align="absMiddle" border="0" /> </p></span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma">این مقاله‌  به بحث مدیریت استراتژیك  می‌پردازد؛ ابتدا بحث با تعریفی پیرامون مدیریت و استراتژی آغاز و فرایند مدیریت استراتژیك در پنج مرحله، تجزیه و تحلیل محیطی، پایه‌گذاری جهت‌گیری سازمانی، هدف‌گذاری، تعیین و تدوین استراتژی‌ها، بسترسازی و اجرای استراتژی‌ها و كنترل استراتژی‌ها توضیح داده شده است.<br />مهارت‌های بنیادین شامل مهارت تعامل، تخصیص، نظارت و سازماندهی می‌شود.<br />پژوهشهای انجام گرفته ، مزایایی را برای تفكر استراتژیك و تعهد عمیق به فرایند مدیریت استراتژیك قایل است، از جمله تفكر و تعهد استراتژیك :<br />1- سطوح مختلف مدیریت سازمان را در تعیین اهداف ، هدایت و راهنمایی می كند. <br />2- شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات، فرصتهای جدید و تهدیدات در حال ظهور را تسهیل می كند.<br />3- منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به سرمایه و نیروی كار تقویت می سازد.<br />4-كلیه تصمیم گیریهای مدیران در زمینه‌ استراتژی را در كل سازمان هماهنگ می نماید. <br />5- سازمان را قادر می سازد كه موقعیت واكنشی (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma">Reactive</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>)خود را به وضعیت كنشی وآینده ساز (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma">Proactive</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) تبدیل كند.<br />مزایای فوق به سازمانها توانایی آن را می بخشد كه به جای آن كه صرفاً پاسخگوی نیروهای رقابتی بوده و در مقابل شرایط متغیر حاكم بر خود واكنش نشان دهند ، خود بر آنها تأثیر گذارند.</span><span lang="AR-SA"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="AR-SA"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: red"><font face="Times New Roman">ادامه مقاله در ادامه مطلب<p /></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="AR-SA"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></p> <br> <center> <a href="http://ITPU.Mihanblog.com" target="_blank" title="ITPU"> <img src="http://i2.tinypic.com/8bfuxoy.gif" border="0"></a> </center> <center> <a href="http://ITPU.Blogfa.com" target="_blank" title="ITPU 86"> <img src="http://i20.tinypic.com/10s4rit.gif" border="0"></a> </center> <center> <a href="http://www.ITDiscussion.Mihanblog.com/" target="_blank" title="Discussion Of IT"> <img src="http://i22.tinypic.com/cn4lk.gif" border="0"></a> </center> <br>