تمرین سری 3 درس مدار الکتریکی 1 (استاد تفرشی)

این تمرینات شامل 2 صفحه می باشد

صفحه 1

صفحه 2

 

تمرین سری 2 درس مدار الکتریکی 1 (استاد تفرشی)

این تمرینات شامل 2 صفحه می باشد

صفحه 1

صفحه 2

 

تمرین سری 1 درس مدار الکتریکی 1 (استاد تفرشی)

این تمرینات شامل 4 صفحه می باشد

صفحه 1

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 4