اسلاید های درس معماری كامپیوتر (استاد اسکندری)

 

فصل 1 و 2

فصل 3 و 4

فصل 5 و 6

فصل 7 و 8

فصل 9 و 10

فصل 11 و 12 و 13