به نام اهورامزدا آفریننده مهربانی

ساختمون دانشگاه بدون دانشجوهاش چقدر سوت و كوره نه؟