تاریخ برگزاری کلیه امتحانات ( به غیر از امتحانات برگزار شده)

روز و تاریخ جایگزین شدهروز و تاریخ قبلی امتحان
دوشنبه 1/11/86یکشنبه 16/10/86
سه شنبه 2/11/86دوشنبه 17/10/86
چهارشنبه 3/11/86سه شنبه 18/10/86
پنجشنبه 4/11/86چهارشنبه 19/10/86
شنبه 6/11/86شنبه 22/10/86
یکشنبه 7/11/86یکشنبه 23/10/86
دوشنبه 8/11/86دوشنبه 24/10/86
سه شنبه 9/11/86سه شنبه 25/10/86
چهارشنبه 10/11/86چهارشنبه 26/10/86
پنجشنبه 11/11/86پنجشنبه 27/10/86
شنبه 13/11/86یکشنبه 30/10/86
یکشنبه 14/11/86دوشنبه 1/11/86
دوشنبه 15/11/86سه شنبه 2/11/86
سه شنبه 16/11/86چهارشنبه 3/11/86
چهارشنبه 17/11/86پنجشنبه 4/11/86