به نام اهورامزدا آفریننده مهربانی

 

متولی اصلی مدیریت IT باید یك ارگان فراسازمانی باشد

 

مدیریت فن‌آوری اطلاعات كشور باید جامع باشد و از امكانات همه‌ی ارگان‌های مرتبط با فن‌آوری اطلاعات استفاده كند.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، نظام‌الدین خوارزمی - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان فارس - ‌ با بیان این مطلب در تحلیل خود از ضعف‌های زیرساخت مدیریت
IT در كشور، نبود متولی واحد در این عرصه‌ را عاملی در نارسایی زیرساخت مدیریتی فن‌آوری اطلاعات دانست و اظهار كرد: سردرگمی‌ حاصل از ادعای تولی‌گری
IT توسط وزارتخانه‌ها و شوراهای عالی این حوزه، زیرساخت مدیریت را با چالش‌هایی مواجه می‌كند و این نارسایی در نهایت از سطح دولت به بخش خصوصی كشانده می‌شود.
وی ادامه داد: تداخل‌ها باعث شد طرح منسجم و خوبی در سطح كلان دولتی انجام نشود و طرح‌هایی نظیر تكفا تكرار نشد؛ دلیل عمده‌ی آن ادعای تولی‌گری توسط ارگان‌هایی است كه به نوعی با
IT مرتبط‌اند و مستقیما زیر نظر ریاست جمهوری قرار گیرد.
خوارزمی ‌افزود: مدیریت فن‌آوری اطلاعات كشور باید جامع باشد و از امكانات همه‌ی ارگان‌های مرتبط با فن‌آوری اطلاعات استفاده كند، از وزارت
ICT به واسطه‌ی زیرساخت، وزارت بازرگانی به واسطه‌ی برخورداری از تجارت الكترونیكی و سایر ارگان‌ها برای تحقق و رشد هرچه بیشتر IT كمك گرفته شود.
او معتقد است: متولی اصلی
IT می‌تواند شورایی باشد كه وظیفه‌ی سیاست‌گذاری كلان را انجام دهد؛
این وظایف هم محدود به سیاست‌گذاری باشد و بخش خصوصی را به عنوان بازوی اجرایی خود به كار بگیرد؛ نیازی به گسترش شرح وظایف در حد وزارتخانه نیست چرا كه نباید موازی وزارتخانه‌ها به فعالیت بپردازد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان فارس ادامه داد: عقب‌افتادگی كشور به دلیل نبود مدیریت منسجم و متمركز رخ داده است كه باعث كاهش رشد و ركود
IT كشور شده است؛ مرجع سیاست‌گذاری باید یك ارگان فراسازمانی باشد.